JURUTEKNIK KOMPUTER

GredFT19
JawatanJURUTEKNIK KOMPUTER
Taraf JawatanTetap
Jumlah Kekosongan3
Bandar
Negeri
Tarikh Mula19-11-2021
Keterangan
TindakanMohon


Gred: FT19

GredFT19
Kumpulan PerkhidmatanPelaksana
Skim PerkhidmatanPerkhidmatan Sistem Maklumat
Tangga Gaji

  MINIMUM       MAKSIMUM       KENAIKAN GAJI TAHUNAN

RM 1,377.00    RM 4,052.00               RM 100.00

Syarat Lantikan

SKIM PERKHIDMATAN JURUTEKNIK KOMPUTER

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : SISTEM MAKLUMAT

KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA

GRED JAWATAN/GAJI : FT19


1. SYARAT LANTIKAN

    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) (i)  Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan. (Gaji

           permulaan ialah pada Gred FT19: RM1,377.00); atau

    (ii)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

           serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang

           diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred FT19: RM1,435.12); atau

  (iii)   Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

           serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang

           diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred FT19: RM1,493.24).


2. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa

     Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang

     diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


3. PENETAPAN GAJI PERMULAAN

    Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred FT19 boleh ditetapkan oleh Pihak

     Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja atau kemahiran berkaitan.

Page generated in 0.0458 seconds.