PEGAWAI EHWAL EKONOMI

GredE41
JawatanPEGAWAI EHWAL EKONOMI
Taraf JawatanTetap
Jumlah Kekosongan15
Bandar
Negeri
Tarikh Mula19-11-2021
Keterangan
TindakanMohon


Gred: E41

GredE41
Kumpulan PerkhidmatanPengurusan dan Profesional
Skim PerkhidmatanPerkhidmatan Ekonomi
Tangga Gaji

  MINIMUM          MAKSIMUM          KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM 2,083.00       RM 9,549.00                  RM 225.00

 

Syarat Lantikan

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI EHWAL EKONOMI GRED E41

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : EKONOMI

KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

GRED JAWATAN/GAJI : E41


1. SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) (i) ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi 

         tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM2,083.00);

         atau

    (ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian

         tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred E41:

         RM2,286.57); atau

   (iii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau

         kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM2,490.99); atau

  (iv)  Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau

         kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM2,797.62); atau

  (v)  Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred E41:

        RM2,797.62); atau

 (vi)  Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta

        menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada

        Gred E41: RM2,899.83); atau 

(vii)  Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia. (Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM3,002.03).

        [Senarai badan ikhtisas perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan di perenggan 1(c)(v) dan 1(c)(vi) adalah seperti

        di Lampiran B3A].

 

2. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

    Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada

    peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh

    Kerajaan.

 

3. SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

    Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi adalah layak dipertimbangkan

    oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Ehwal Ekonomi

   Gred E41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

   (a) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); dan

   (b) had umur pelantikan:

        (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56

            tahun;

            atau

      (ii)  berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

     (iii)  berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

 

4. PENETAPAN GAJI PERMULAAN

    Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred E41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik

    berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

Page generated in 0.05 seconds.