PEMBANTU OPERASI

GredN11
JawatanPEMBANTU OPERASI
Taraf JawatanTetap
Jumlah Kekosongan5
Bandar
Negeri
Tarikh Mula09-03-2020
Keterangan
TindakanMohon


Gred: N11

GredN11
Kumpulan PerkhidmatanSokongan
Skim PerkhidmatanPerkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan
Tangga Gaji

  MINIMUM         MAKSIMUM         KENAIKAN GAJI TAHUNAN

RM 1,216.00     RM 2,983.00                 RM80.00

 

 

Syarat Lantikan

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

KUMPULAN PERKHIDMATAN : PELAKSANA

GRED JAWATAN/GAJI : N11

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) (i)  Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf

           setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,216.00);

           atau

   (ii) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf

         setaraf dengannya oleh Kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E

         yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan

         (P)]. (Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,262.15).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa

     Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan

     yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

PENETAPAN GAJI PERMULAAN

3.  Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum Gred N11 boleh ditetapkan oleh Pihak

     Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.

Page generated in 0.0342 seconds.